Bliv elev på skolen

Gynger på legeplads
Kasperskolen er målrettet elever, som er berettiget til vidtgående specialundervisning. Læs mere om vores elever og visitation til skolen her.

Hvem er Kasperskolens elever?

Kasperskolen er en specialskole, dvs. et kommunalt specialundervisningstilbud for børn under 18 år.

Det betyder, at alle elever på Kasperskolen er berettiget til vidtgående specialundervisning iht. Folkeskolelovens §20.2.

Kasperskolen består af to dele: en skole og et behandlingstilbud.

Kasperskolens målgruppe
Kasperskolens målgruppe er normaltbegavede elever med ADHD eller en autismespektrumsforstyrrelse (ASF).

Elever med autisme og Aspergers syndrom har særlige vanskeligheder med:
●    kontakt
●    kommunikation
●    forestillingsevne og leg
●    social adfærd

Elever med ADHD er præget af:
●    hyperaktivitet
●    impulsivitet
●    opmærksomhedsforstyrrelser

Behandlingstilbuddets målgruppe
Behandlingstilbuddets målgruppe er elever fra Ballerup Kommune med socio-emotionelle vanskeligheder. 

Elever med socio-emotionelle vanskeligheder har især problemer med:
●    adfærd
●    kontakt
●    trivsel

Børn med andre vanskeligheder, som er behandlingskrævende, er ikke vores målgruppe.

Hvordan bliver man elev på skolen (visitation)?

Det er barnets hjemkommunes opgave at sørge for specialundervisning af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen. Det er jf. Folkeskoleloven §20 stk. 2

Hvis kommunen ikke selv kan tilbyde den nødvendige specialundervisning, kan den henvise barnet til undervisning på Kasperskolen.

Hvem kan tage initiativ til en henvisning?
Enhver forælder, lærer eller psykolog kan tage initiativ til en henvisning til specialskoleplacering.

Hvis du mener, at dit barn har brug for vidtgående specialundervisning, skal du kontakte din kommunale PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) samt din sagsbehandler i socialforvaltningen.

PPR har ansvaret for at få dit barn grundigt beskrevet samt at få lavet en henvisning til specialundervisning.

Jeres kommunale PPR sender henvisningen til Ballerup kommunes PPR. Herefter tager et visitationsudvalg stilling til, hvilke børn der skal tilbydes pladser på Kasperskolen.

Kontaktinformation - Ballerup Kommunes PPR:
Ballerup Kommune
Att.: PPR
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf. 44 77 20 00

Hvad lægger visitationsudvalget vægt på?

Visitationsudvalget ser på følgende ting, når de skal visitere et barn til en specialskole: 

  • Hvilken diagnose har barnet?
  • Hvor stor betydning har diagnosen for måden, barnet lærer på?
  • Hvor stor betydning har diagnosen for barnets adfærd generelt?

Derudover arbejder visitationsudvalget også ud fra to principper.

Mindsteindgrebsprincip
En placering på en specialskole er en omfattende foranstaltning både for barnet og for familien som helhed.

Derfor har visitationsudvalget et såkaldt 'mindsteindgrebsprincip'.

Det betyder, at hvis barnet på nogen måde kan klare sig i det almindelige skolesystem, eventuelt med støtte eller i en gruppeordning, vil det være at foretrække.

En placering på en specialskole vil kun komme i betragtning, når det skønnes, at ingen af de andre muligheder vil være optimale for barnets fortsatte udvikling.

Nærhedsprincip
En placering på en specialskole betyder, at barnet fjernes fra sit nærmiljø.

Barnet går ikke på den lokale folkeskole, men går i stedet på en skole, der ligger langt fra hjemmet. Barnet ses heller ikke automatisk med de jævnaldrende kammerater i nærområdet, ligesom barnet heller ikke automatisk bruger de lokale fritidstilbud. 

Derfor har visitationsudvalget et nærhedsprincip, som betyder, at et barn ikke fjernes fra sit nærmiljø, hvis det på nogen mulig måde kan lade sig gøre at etablere et tilbud i barnets hjemkommune.

Hvordan bliver en elev revisiteret til skolen?

Børn skal revisiteres en gang om året, hvis de er visiteret til specialundervisning efter Folkeskolelovens §20 stk. 2.

Revisitationen ligger i efteråret, dvs. året før det nye skoleår.

Hvis et barn skal revisiteres til specialundervisning til næste skoleår, skal specialskolen lave en individuel undervisnings- og handleplan. 

På baggrund af denne rapport tager visitationsudvalget stilling til, om barnet skal fortsætte i det samme tilbud i det næste skoleår, eller om en anden placering er mere hensigtsmæssig.

Undervisnings- og handleplanen beskriver:

  • hvordan barnet fungerer
  • hvordan barnet er undervist
  • hvilke indsatsområder, der har været arbejdet med
  • en vurdering af om barnet er velplaceret eller ej.